Logotyp Läkemedelsskadenämnden
lagbok.jpg

Juridik

Åtagandet innehåller bestämmelser om rätten till ersättning för läkemedelsskada. När ersättningen beräknas tillämpas skadeståndslagen om annat inte anges i Åtagandet.

expand indicator

Åtagandet

De som tillverkar och utvecklar läkemedel samt importörer, distributörer och försäljare av läkemedel, har genom Läkemedelsförsäkringen åtagit sig att ersätta personskador som orsakats av läkemedel.

"Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada" (Åtagandet) är formulerat som försäkringsvillkor med kommentarer och bestäms av LFF Service AB.

Försäkringsvillkoren kan du läsa här.

expand indicator

Arbetsordningen

Läkemedelsskadenämndens arbetsordning ger anvisningar om vilka frågor nämnden får pröva och formerna för nämndens arbete.

Arbetsordningen godkänns av regeringen. Den gäller i sin nuvarande form fr o m den 1 mars 2022.

Arbetsordning för Läkemedelsskadenämnden 
Nämndens uppgifter

§ 1
Läkemedelsskadenämnden ska avge rådgivande yttrande i ärenden om ersättning enligt det av LFF Service AB gjorda ersättningsåtagandet ”Åtagande att utge ersättning vid läkemedelsskada”, vilka hänskjutits till nämnden av skadelidande eller försäkringsgivaren.

§ 2
Nämnden ska verka för en enhetlig och rättvis tillämpning av ersättningsåtagandet. För Läkemedelskadenämndens ledamöter samt för sakkunniga som nämnden anlitar gäller samma jäv som enligt 16 § förvaltningslagen (2017:900) föreskrivs för den som ska handlägga ett ärende enligt den lagen.

Nämndens sammansättning

§ 3
Nämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska två vara medicinskt sakkunniga, två företräda patientens intressen och en vara väl förtrogen med personskadereglering hos försäkringsgivare (försäkringsgivarledamot). Det ska finnas en eller flera ersättare för ordföranden och övriga ledamöter. Sådan ersättare ska uppfylla samma krav som den ledamot som ska ersättas.

Ordföranden, fyra ledamöter och ersättare för dessa utses av regeringen. Två ledamöter och ersättare för dessa utses av försäkringsgivaren. Ledamöterna utses för en tid av fyra år. Om det finns särskilda skäl för det kan ledamot utses för kortare tid. Avgår ledamot under löpande mandatperiod ska ny ledamot utses för återstående del av mandatperioden.

Nämnden kan tillkalla en sakkunnig att för viss tid eller för vissa ärenden som adjungerad ledamot delta i nämndens överläggningar men inte i nämndens beslut.

Nämndens beslutförhet

§ 4
Nämnden är beslutsför med ordförande och fyra andra ledamöter under förutsättning att minst tre av de fem ledamöterna är utsedda av regeringen.

Samtliga ledamöter ska kallas till nämndens sammanträden. Om en ledamot anmält förhinder ska en ersättare kallas. En ersättare har dock alltid rätt att vara närvarande vid ett sammanträde och får delta i överläggning men inte i beslut.

Som nämndens beslut gäller den mening som omfattas av mer än hälften av antalet ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordföranden eller dennes ersättare får fatta beslut ensam i ärenden som är av enkel beskaffenhet. Om ett ärende har inslag av principiell art ska ärendet dock alltid hänskjutas för avgörande med ledamöter.

Ärende som avgjorts av ordföranden eller dennes ersättare ska anmälas vid nästa sammanträde.

Nämndens sammanträde

§ 5
Om föredragning i nämnden bestämmer ordföranden.

Vid nämndens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska justeras av ordföranden.

§ 6
Nämndens ledamöter och andra som är närvarande ska skriftligen förbinda sig att iaktta tystnad om vad de i nämnden har fått veta om enskilds sjukdom eller andra förhållanden vilkas yppande kan medföra skada eller men för enskild. Detsamma gäller i fråga om uppgifter som har lämnats till nämnden angående läkemedelsföretags affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att företaget lider skada om uppgiften röjs.

§ 7
Förfarandet i nämnden är skriftligt. En skadelidande får höras om nämnden anser att det är till fördel för utredningen.

Nämndens underlag för beslut

§ 8
Försäkringsgivaren ska svara för att en fullständig utredning föreligger i ärende som underställs nämnden. Vill en skadelidande åberopa ytterligare utredning ska komplettering först ske om det inte är uppenbart obehövligt.

Försäkringsgivaren ska upprätta en promemoria med parternas ståndpunkter och redovisning av samtliga fakta som är relevanta för nämndens prövning. Nämnden ska vid sin prövning av ärendet ha tillgång till promemorian jämte de handlingar som legat till grund för försäkringsgivarens beslut. Nämndens ordförande och sekreterare ska beredas möjlighet att ta del av hela skadeakten.

Promemorian med tillhörande handlingar ska tillställas samtliga ledamöter.

Den skadelidande ska få del av promemorian och övriga handlingar som ligger till grund för nämndens prövning innan ärendet avgörs.

§ 9
Om nämnden anser att det krävs ytterligare utredning för bedömningen av ärendet ska försäkringsgivaren på nämndens begäran komplettera ärendet.

§ 10
Nämnden får inhämta yttrande från medicinsk, juridisk eller annan sakkunskap.

Nämndens yttrande

§ 11
Nämndens yttrande ska vara skriftligt. Yttrandet ska sändas till den skadelidande och försäkringsgivaren. Nämnden ska även sända sammanträdesprotokollet till försäkringsgivaren.

expand indicator

Nämndens praxis

Vägledande referat från nämnden om tolkning och tillämpning av Åtagandet kan du ta del av här.

När du klickar på länken lämnar du Läkemedelsskadenämndens hemsida och hamnar på en extern webbsida.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss" - Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Läkemedelsskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Bestämmer om cookie-rutan ska visas Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
PerformanceCookiesAccepted Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_SentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Läkemedelsskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar