Uppdraget

Om du inte är nöjd med det beslut som Läkemedelsförsäkringen fattat i ditt ärende kan du begära prövning i Läkemedelsskadenämnden.

Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som prövats enligt ett särskilt Åtagande. Mer om åtagandet hittar du här. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av Åtagandet.

Möte

Sammansättningen

Nämnden består av följande ledamöter

  • en ordförande
  • två som företräder patienternas intressen
  • två medicinskt sakkunniga
  • en som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering
  • en övrig ledamot

Ordföranden och fyra ledamöter utses av regeringen. Två ledamöter utses av Läkemedelsförsäkringen.

Ordföranden är eller har varit ordinarie domare. De medicinskt sakkunniga är läkare. Patienterna representeras av ledamöter som utses av riksdagspartierna. Den ledamot som är särskilt kunnig i frågor om personskadereglering har erfarenhet av arbete som försäkringsjurist eller skadereglerare vid ett försäkringsbolag.

Mer om uppdraget

Läkemedelsskador

Åtagandet ger, med de förutsättningar och begränsningar som framgår av detta, patienter rätt till ersättning för personskador som uppkommer till följd av användning av läkemedel.

När du anmäler en läkemedelsskada prövar Läkemedelsförsäkringen om du kan få ersättning för din skada. Om du inte är nöjd med bolagets beslut kan du hos Läkemedelsförsäkringen begära att få ärendet prövat i Läkemedelsskadenämnden. Nämnden prövar ärendet och lämnar ett skriftligt rådgivande yttrande som skickas till försäkringbolaget. Bolaget tar därefter slutlig ställning i ärendet. 

Kan nämnden pröva alla frågor?

Nämnden kan pröva om du har rätt till ersättning enligt Åtagandet, tvister om ersättningens storlek samt om kravet på ersättning kommit in i tid.

Tar nämnden in kompletterande material?

Nej, som huvudregel inte. Men om nämnden vid en prövning av ett ärende finner att Läkemedelsförsäkringens utredning i ärendet inte är tillräcklig kan nämnden anvisa bolaget att inhämta ytterligare underlag och ta ny ställning innan ärendet åter tas upp i nämnden. Nämnden kan även begära in en second opinion. Om det görs skickas det nya utlåtandet till bolaget, som i sin tur delger patienten.

Om nämnden vid prövning av ett ärende finner att Läkemedelsförsäkringens utredning inte är tillräcklig kan nämnden anvisa bolaget att inhämta ytterligare underlag. Därefter ska bolaget ta ställning till ärendet på nytt innan ärendet åter tas upp i nämnden. Endast i undantagsfall tar nämnden in egen utredning.

Sekretess

Nämnden hanterar ärendena under tystnadsplikt. 

Kostar prövningen något?

Prövningen i nämnden är kostnadsfri.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Telefon:
08-522 787 48

E-post:
info@lakemedelsskadenamnden.se

Adress:
Läkemedelsskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies (kakor) få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.

http://www.pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies/fragor-och-svar-om-kakor-for-webbplatsinnehavare/

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Cookies kan även användas för statistikändamål.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation vill vi informera om användning av cookies på vår hemsida.

Analysverktyg för webbstatistik

Läkemedelsskadenämndens webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Nej till webbstatistik?

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet

Läkemedelsskadenämndens (nedan ”LMSN”) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som PFF behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Dina personuppgifter

Vilka typer av uppgifter behandlar vi, vad använder vi uppgifterna till, hur samlar vi in dem, hur distribuerar vi dem och hur lagrar vi dem.

Rättslig grund

LMSN prövar kostandsfritt tvister mellan patient och försäkringsbolag. Ett alternativt sätt att pröva en tvist är att den skadade stämmer läkemedels­försäkringen vid domstol, med därtill hörande rättegångskostnader. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behandlar vi dina personuppgifter genom journaler (och därtill hörande uppgifter i form av ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsouppgifter, uppgifter om sexualliv eller sexuella läggning) liksom andra hälsouppgifter, inkomstuppgifter m.m.

Insamling

Personuppgifter som nämnden har tillgång till är det PM med bilagor som du har fått tillsänt dig från försäkringsbolaget tillsammans med eventuellt tillkommande uppgifter som du själv skickat in.

Distribuering

Uppgifterna distribueras till nämndens ledamöter inför kommande nämndsammanträde.

Vid ärendets expediering tillsänds försäkringsbolaget respektive patienten eller dennes ombud ett exemplar av yttrandet tillsammans med det PM och innehållsförteckning som bolaget har upprättat.

Det enda fall då personuppgifter förs över till tredje land, är om patienten eller patientens ombud är bosatt där vid tidpunkten för yttrandets expedierande.

Lagring

Personuppgifter lagras från att det ärendet inkommer till nämnden, till sex månader efter det att yttrandet expedierats i det fall gallring då kan genomföras, bl.a. med hänsyn till eventuell fortsatt prövning.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till LMSN som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

-      Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

-      Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt

-      Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Uppgifterna distribueras till nämndens ledamöter inför kommande nämndsammanträde. Yttrande tillsammans med PM och innehållsförteckning distribueras till anmälaren eller dennes ombud och försäkringsbolaget.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Det enda fall då personuppgifter förs över till tredje land, är i det fall anmälaren eller ombud är bosatt där vid tidpunkten för yttrandets expedierande.

Rätt till begränsning av behandling

I regel kan begäran om begränsning endast följas om det samtidigt inkommer en begäran om att ett ärende inte längre ska prövas i nämnden.

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

-      Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet,

-      I väntan på avskrivning av ärende som, genom begäran om begränsning av behandling, inte längre är aktuellt för prövning,

Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Kontaktuppgifter

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva dina rättigheter kontakta vårt dataskyddsombud (DSO) genom

Epost: dso@lakemedelsskadenamnden.se, info@lakemedelsskadenamnden.se

Telefon: 08-522 787 48

Brev: Läkemedelsskadenämnden, Box 24127, 104 51 Stockholm

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt, kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Som personuppgiftsansvarig bestämmer LMSN ändamålet och medlen för behandlingen.

Ändring av integritetspolicyn

LMSN kan komma att ändra denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på vår webbplats www.lakemedelsskadenamnden.se. Där kommer vi även att hålla samtliga versioner av policyn tillgängliga för dig.